Vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 03/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2316/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 05năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

(Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 146/218/CV-TTC-BH ngày 22/3/2018 của Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa về việc kiến nghị các chính sách pháp luật đối với ngành đường Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Căn cứ Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thì thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ), thì một trong các điều kiện được áp dụng thuế suất ATIGA là hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, trong đó bao gồm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước); có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D theo quy định của pháp luật;

Căn cứ Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, thì hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ bao gồm: Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Theo quy định nêu trên, thì hàng hóa được nhập khẩu từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất ATIGA nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP. Đề nghị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa nghiên cứu, thực hiện.

2. Về việc hoàn thuế nhập khẩu

Căn cứ Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp nếu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Đề nghị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG  CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Số hiệu 2316/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)