Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 03/01/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 07/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc về trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam

(đ/c: Lô B10, B12, KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20191001-TYEV ngày 01/10/2019 của Công ty TNHH điện tử Taeyang (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về chuyển tiêu thụ nội địa máy móc, thiết bị tạm nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về loại hình mở tờ khai hải quan:

Thực hiện theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mã loại hình, theo đó, Công ty khai báo mã loại hình A21 đối với trường hợp hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa có nguồn gốc từ tạm nhập khẩu; khai báo mã loại hình A42 đối với trường hợp tiêu thụ nội địa từ các nguồn khác.

2. Về thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

3. Về các khoản thuế phải nộp:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2018/QH12 về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu tại thời điếm đăng ký
tờ khai ban đầu. Trường hợp doanh nghiệp thuê hàng hóa nhập khẩu của đối tác nước ngoài sau đó không tái xuất ra nước ngoài mà chuyển tiêu thụ nội địa (chuyển quyền sở hữu) thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

4. Về trị giá hải quan:

Căn cứ quy định tại điểm b.2 khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lưu Mạnh Tưởng

 

Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam)
Số hiệu 07/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam)
Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty TNHH Điện tử Taeyang Việt Nam)