Vướng mắc về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và thuế bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h40 ngày 26/12/2017

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 8410/TCHQ-KTSTQ

V/v Vướng mắc về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam

(Địa chỉ: Lô II-1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân 2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 202/CV-XNK ngày 02/10/2017 của Công ty cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ:

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế Bảo vệ môi trường:

a. Đối với mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu theo khai báo là hỗn hợp dầu (chế phẩm xử lý da thuộc) mã số HS: 3403.11.19 và 3403.91.19 thuộc nhóm 34.03 là chế phẩm bôi trơn có thành phần cơ bản là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum (hàm lượng dưới 70% tính theo trọng lượng) thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Trường hợp xác định hỗn hợp dầu nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường mà hỗn hợp đó chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

b. Đối với mặt hàng theo khai báo của doanh nghiệp là Chất diệt nấm dùng để xử lý da thuộc, khi kiểm tra thực tế hàng hóa mặt hàng xác định thuộc một trong các loại là thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng, quy định tại khoản 5, 6, 7, 8 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường: Chi tiết thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của ủy ban Thưòiig vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường thì thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Trường hợp xác định các hàng hóa nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, doanh nghiệp khai mã thuế suất thuế bảo vệ môi trường trên tờ khai trên hệ thống VNACCS (bảng mã thuế suất thuế bảo vệ môi trường dùng trong hệ thống VNACCS được đăng tải trên Website của Tổng cục Hải quan).

Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường thì không phải khai mã thuế suất thuế bảo vệ môi trường trên hệ thống VNACCS.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Vũ Minh

Vướng mắc về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và thuế bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam)
Số hiệu 8410/TCHQ-KTSTQ Ngày văn bản 26/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và thuế bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam)
Vướng mắc về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và thuế bảo vệ môi trường (Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam)