Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX (Công ty công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h30 ngày 07/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1578/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Công ty công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam

(Đ/c: Lô CN05, KCN Phong Điền - Viglacera, Phong Điền, Thừa Thiên Huế)

Trả lời công văn số 80/CV-KLD ngày 31/3/2021 của Công ty về một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư nhà máy Kanglongda Huế theo Giấy chứng nhận đầu tư số 8786928795 của Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 26/9/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ thì DNCX được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu và DNCX được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan;

Đối với dự án Nhà máy Kanglongda Huế đã được Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 8786928795 ngày 26/9/2019 theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ thì chính sách thuế áp dụng cho DNCX là khu phi thuế quan khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ ngày 25/4/2021; các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan để dự án DNCX được hưởng ưu đãi phi thuế quan nhà đầu tư được hoàn thiện dần và cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX trước khi Công ty chính thức đi vào hoạt động.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Đức Hùng

 

Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX (Công ty công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam)
Số hiệu 1578/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 06/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX (Công ty công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam)
Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX (Công ty công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam)