Vướng mắc phân loại mặt hàng ván ghép thanh (Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 17/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2685/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc phân loại mặt hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

(189 Thanh Nhàn, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/2018/CV HHg ngày 18/4/2018 của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam về việc phân loại và điều chỉnh mức thuế suất mặt hàng ván ghép thanh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2016/NĐ- CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ:

Nhóm 44.07 gồm mặt hàng gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6mm; các mặt hàng thuộc nhóm này có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 25%.

Nhóm 44.12 gồm mặt hàng gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép tương tự; các mặt hàng thuộc nhóm này có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%.

Nhóm 44.13 gồm mặt hàng gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình; các mặt hàng thuộc nhóm này có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%

Căn cứ Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì việc phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại công văn đề nghị, Hiệp hội đã cung cấp tên, quá trình sản xuất và hình ảnh mặt hàng nhập khẩu, tuy nhiên các thông tin Hiệp hội cung cấp chưa đủ cơ sở để phân loại theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP như chất liệu, thành phần keo kết dính; tỷ trọng ván; đã hay chưa được tăng độ rắn,...Theo đó, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa đối với mặt hàng có tên gọi ván ghép thanh nêu trên.

Về kiến nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ, đề nghị Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam liên hệ với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để được xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK(Lập 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

   

Trịnh Mạc Linh

 

 

Vướng mắc phân loại mặt hàng ván ghép thanh (Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam)
Số hiệu 2685/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc phân loại mặt hàng ván ghép thanh (Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam)
Vướng mắc phân loại mặt hàng ván ghép thanh (Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam)