Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột đậu nành đã tách béo (Công ty TNHH Sam Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h30 ngày 19/08/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5482/TCHQ-TXNK

V/v Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột đậu nành đã tách béo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Sam Việt Nam

(Đ/c: Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0107/2020/CV-SAM ngày 01/7/2020 và công văn số 1108/2020/CV-SAM ngày 11/8/2020 của Công ty TNHH Sam Việt Nam (Công ty) đề nghị xem xét và điều chỉnh mã số HS đối với mặt hàng Nguyên liệu thực phẩm-Bột đậu nành đã tách chất béo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng Phụ gia thực phẩm - Bột đậu nành tách béo có kết quả phân tích là “Bột đậu tương có hàm lượng chất béo ≈  8.1% theo khối lượng (đã được loại bỏ một phần chất béo). Mặt hàng đã trải qua quá trình ép sơ bộ để tách béo, sau đó được rang bằng khí nóng nhưng chưa làm chín sản phẩm, công đoạn xử lý cuối cùng là nghiền thành bột” (Thông báo kết quả phân tích số 523/TB-KĐ2 ngày 11/5/2020).

Tham khảo tiêu chuẩn ngành 10TCN 865:2006 về thức ăn chăn nuôi-khô dầu đậu tương-yêu cầu kỹ thuật, tại bảng 2: Các chỉ tiêu lý hóa của khô đậu tương thì:

Chỉ tiêu 

Khô dầu đậu tương

tách vỏ

Khô dầu đậu tương

không tách vỏ

Hàm lượng chât béo thô, tính theo % khối lượng, không lớn hơn:

 

 

 

 

- Đối với khô dầu ép

7

7

- Đối với khô dầu chiết ly

1.5

1.5

 

Mặt hàng Phụ gia thực phẩm - Bột đậu nành tách béo nêu trên là bột được thu sau quá trình ép tách chất béo và có hàm lượng chất béo theo khối lượng ≈ 8.1% (> 7%), không thỏa mãn chỉ tiêu về hàm lượng chất béo của khô dầu đậu tương như quy định nên không phải là khô đậu tương, do đó không được xem xét tại nhóm 23.04 “Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương” và mã số 2304.00.10 như đề nghị của doanh nghiệp.

Căn cứ theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 thì mặt hàng trên thuộc mã số 1208.10.00 là phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Sam Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chi cục Kiểm định Hải quan 2;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột đậu nành đã tách béo (Công ty TNHH Sam Việt Nam)
Số hiệu 5482/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột đậu nành đã tách béo (Công ty TNHH Sam Việt Nam)
Vướng mắc liên quan mặt hàng Bột đậu nành đã tách béo (Công ty TNHH Sam Việt Nam)