Vướng mắc khi nộp C/O không nhằm ưu đã về thuế (Tổng Công ty Đông Bắc)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h20 ngày 16/04/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2165/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc khi nộp C/O không nhằm ưu đã về thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đông Bắc

(Phường Hồng Hải, TP, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 1352/ĐB-KD của Tổng Công ty Đông Bắc nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không hưởng ưu đãi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở khuyến nghị tại Phụ lục chuyên đề K về xuất xứ hàng hóa của Công ước Kyoto sửa đổi, tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định việc kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các lô hàng thuộc trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Theo trình bày tại công văn, Công ty nhập khẩu mặt hàng than từ Nam Phi là nơi không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam và thuộc trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ do mặt hàng than thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC nên khi kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ, cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 dẫn trên.

Do vậy, đề nghị Công ty làm việc với cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ để được cấp C/O đáp ứng quy định của Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Đông Bắc được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh;

- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

 

Vướng mắc khi nộp C/O không nhằm ưu đã về thuế (Tổng Công ty Đông Bắc)
Số hiệu 2165/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 12/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc khi nộp C/O không nhằm ưu đã về thuế (Tổng Công ty Đông Bắc)
Vướng mắc khi nộp C/O không nhằm ưu đã về thuế (Tổng Công ty Đông Bắc)