Vướng mắc C/O (HQ Đồng Nai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 10/01/2018

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 116/TCHQ-GSQL

V/v Vướng mắc C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trên cơ sở báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiến nghị với Đoàn công tác kiểm tra xuất xứ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về khai báo nộp bổ sung C/O:

Cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung C/O cho các lô hàng nhập khẩu với điều kiện tại thời điểm làm thủ tục hải quan người khai hải quan có công văn đăng ký nộp bổ sung C/O và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chấp nhận. Thời hạn nộp bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 và số 3019/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017.

2. Về nộp bổ sung C/O:

Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 11/9/2017, cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung C/O (hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016) cho các trường hợp đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan AMA sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có công văn nộp bổ sung C/O có xác nhận của cơ quan hải quan về việc đã nộp bổ sung C/O trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Đối vói các tờ khai đăng ký kể từ ngày 11/9/2017, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Vướng mắc C/O (HQ Đồng Nai)
Số hiệu 116/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 09/01/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Vướng mắc C/O (HQ Đồng Nai)
Vướng mắc C/O (HQ Đồng Nai)