Văn bản hết hiệu lực
Về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH

--------------

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

--------------

Số: 71 /2007/QĐ- BTC  

                     Hà Nội, ngày 06  tháng8 năm 2007

 


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu

đối với 16 mặt hàng nhập khẩu

------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6889/VPCP-KTTH ngày 22/11/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc dán tem đối với hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước;

 

 Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Thương mại, Bộ Công an;

 

Nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện cải cách hành chính trong quản lý kinh doanh hàng hoá nhập khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá nhập khẩu;

 

 Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Kể từ ngày 1/9/2007, không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu được quy định tại Thông tư liên tịch số 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 1/11/1997; Thông tư liên tịch số 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 16/3/1998; Thông tư liên tịch số 121/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 1/9/1998; Thông tư liên tịch số 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ ngày 5/5/1999 của liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu dưới đây:

 

1.      Xe đạp nguyên chiếc.

2.      Quạt điện các loại.

3.      Máy thu hình nguyên chiếc (cũ và mới).

4.      Đầu Video nguyên chiếc (cũ và mới).

5.      Tủ lạnh nguyên chiếc dùng trong gia đình.

6.      Máy điều hoà không khí loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường hoạt động độc lập (cũ và mới).

7.      Động cơ nổ (cũ và mới).

8.      Sứ vệ sinh (bệ xí).

9.      Sứ vệ sinh (chậu rửa).

10.  Gạch ốp lát các loại nguyên bao bì (bao gồm cả gạch ốp tường và gạch lát nền).

11.  Máy bơm nước các loại.

12.  Bếp ga các loại.

13.  Nồi cơm điện các loại.

14.  Khung xe đạp.

15.  Phích và ruột phích nóng, lạnh các loại.

16.   Động cơ nổ cùng với máy công tác thành máy hoàn chỉnh, đồng bộ.

 

 Riêng đối với rượu chai (bao gồm cả hũ, bình) nhập khẩu vẫn thực hiện dán tem theo quy định hiện hành.

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2007.

            Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

đã ký

 

 

 

 

          Trương Chí Trung           

 

 

Về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu
Số hiệu QĐ 71/2007/QĐ-BTC Ngày văn bản 06/08/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/09/2007
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu
Về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu