V/v Xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 17/03/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 348/GSQL-GQ1

V/v Xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nẵng

(Tổ 54 đường Mai Đăng Chơn, Hòa Hái, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 28.2015/D AN ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nằng về việc xuất khấu mặt hàng than Anthracite lọc nước, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Bộ Công Thương đã có công văn số 1629/BCT- TCNL ngày 26/02/2016 hướng dẫn về việc xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước. Đề nghị Công ty căn cứ nội dung công văn số 1629/BCT-TCNL nêu trên và liên hệ trực tiếp vơi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

V/v Xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước
Số hiệu 348/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 14/03/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước
V/v Xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước