V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h40 ngày 09/04/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3152/TCHQ-GSQL

V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam.

(Đ/c: Số 19, Ngõ 59 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số MAV/COR/15C 001 ngày 24/3/2015 của Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam về việc đề nghị xem xét trường hợp khai hải quan điện tử của người khai hải quan có bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan không, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 11 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp được sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (nay được quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu).

Theo đó, trường hợp khai bổ sung sửa chữa hồ sơ hải quan trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt. Trường hợp quá thời hạn quy định mới thực hiện khai bổ sung, sửa chữa hồ sơ hải quan thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ việc, tình huống cụ thể. Do không có hồ sơ vụ việc nên Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan để xác định:

Nếu việc khai bổ sung ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp (trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế quá 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế) thì bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế (quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan).

Trường hợp việc khai bổ sung, sửa chữa hồ sơ hải quan không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, không ảnh hưởng đến chính sách mặt hàng thì việc xử phạt sẽ được xem xét trên cơ sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)
Số hiệu 3152/TCHQ-PC Ngày văn bản 08/04/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)
V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Công ty cổ phần Millennium Asia Việt Nam)