V/v Xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xeôtô chuyên dùng nhập khẩu

Công văn cập nhật lúc 13h30 ngày 11/01/2010

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 266/BTC-TCHQ

V/v Xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xe ôtô chuyên dùng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

                                       

Kính gửi: - Bộ Y tế;

                                                                                                                                                                               - Bộ Quốc Phòng;

                                                                                                                                                                               - Bộ Công an;

                                                                                                                                                                               - Bộ Giao thông vận tải;

                                                                                                                                                                               - Bộ Thông tin và Truyền thông;

                                                                                                                                                                               - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

                                                                                                                                                                               - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

                                                                                                          

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông báo tại công văn số 8306/VPCP-KTTH ngày 23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế giá trị gia tăng tăng thêm tính trên phần thuế TTĐB (GTGT) đối với xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

    1. Xe ô tô chuyên dùng (bao gồm: xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ, xe chở tiền, xe kiểm soát tần số) của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (kể cả đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên) đã nhập khẩu trước ngày 01/04/2009 bằng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) cấp hoặc từ nguồn kinh phí NS địa phương và dự toán chi NS được giao chưa bố trí kinh phí để nộp thuế TTĐB, thuế GTGT, được thực ghi thu, ghi chi NSNN để thanh khoản số thuế mà cơ quan, đơn vị phải nộp theo văn bản thông báo phải nộp thuế của cơ quan hải quan.

    2. Không tính phạt chậm nộp đối với số thuế TTĐB, thuế GTGT được thực hiện ghi thu, ghi chi.

    3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN;

        3.1. Hồ sơ thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN:

        Để thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi NSNN số thuế TTĐB, thuế GTGT đối với số xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu thuộc đối tượng nêu tại điểm 1, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến Tổng cục Hải quan trước ngày 25/01/2010 các hồ sơ, giấy tờ sau:

        - Công văn đề nghị Bộ Tài chính ghi thu, ghi chi số thuế TTĐB, thuế GTGT đối với số xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu, kèm theo Bảng kê số thuế TTĐB, thuế GTGT đề nghị ghi thu, ghi chi (theo mẫu kèm theo);

        - Hồ sơ Hải quan của số xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu;

        - Quyết định ấn định thuế TTĐB, thuế GTGT;

        - Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (về việc kinh phí nhập khẩu xe ô tô nêu tại bảng kê là từ ngân sách địa phương) hoặc ý kiến thẩm định của Bộ chủ quản (về việc kinh phí nhập khẩu xe ô tô nêu tại bảng kê là từ nguồn ngân sách Trung ương);

        - Ý kiến xác nhận của Cục thuế địa phương về việc xe ô tô nhập khẩu phải nộp thuế TTĐB, thuế GTGT đúng là xe ô tô đăng ký sử dụng tại đơn vị sử dụng xe ô tô xin thực hiện ghi thu, ghi chi.

        3.2 Thủ tục thực hiệb ghi thu, ghi chi NSNN:

        a/ Đối với các xe ô tô nhập khẩu từ nguồn kinh phí địa phương:

        - Trên cơ sở báo cáo của địa phương, Tổng cục Hải quan có văn bản xác định số thuế TTĐB và thuế GTGT phải nộp của từng địa phương gửi Vụ NSNN, kèm theo các hồ sơ liên quan. Vụ NSNN thực hiện chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để bổ sung kinh phí nộp thuế và thay cơ quan tài chính địa phương cấp tiền cho đối tượng nộp thuế, đồng thời lập lệnh thu thuế từ đối tượng nộp thuế với số tiền tương ứng số chi hỗ trợ.

        b/ Đối với các xe ô tô nhập khẩu từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương (NSTW):

        + Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, Tổng cục Hải quan có văn bản xác nhận số thuế TTĐB và thuế GTGT phải nộp, gửi Vụ I (đối với xe thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), Vụ NSNN, Vụ hành chính sự nghiệp (đối với các đơn vị còn lại) kèm theo hồ sơ liên quan.

        + Căn cứ đề nghị của Tổng cục Hải quan, Vụ I, Vụ Hành chính sự nghiệp tổng hợp, lập thông tri duyệt dự toán gửi Vụ NSNN để làm thủ tục ghi thu, ghi chi NSTW.

        + Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán do Vụ I, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ NSNN lập lệnh ghi thu NSTW đối với số tiền thuế phải nộp, đồng thời lập lệnh chi tiền bổ sung kinh phí cho các Bộ.

    4. Trong thời gian chờ các cơ quan thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi số thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp như nêu ở điểm 3, tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại điều 93 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 đối với số nợ thuế TTĐB, thuế GTGT của các tờ khai nhập khẩu xe ô tô chuyên dùng đang đề nghị được ghi thu, ghi chi nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

        + Tại thời điểm đăng ký tờ khai, đơn vị chỉ nợ số thuế TTĐB, thuế GTGT của các tờ khai nhập khẩu xe ô tô chuyên dùng đang đề nghị được ghi thu, ghi chi, kèm theo giấy xác nhận bằng văn bản của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số thuế là thuộc đối tượng được ghi thu, ghi chi;

        + Đơn vị không còn khoản nợ quá hạn quá 90 ngày của các lô hàng khác;

        + Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu đồng thời doanh nghiệp phải nộp đủ thuế cho lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng;

        + Doanh nghiệp có văn bản cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về việc xử lý số thuế TTĐB, thuế GTGT nêu trên.

Các trường hợp khác với quy định tại điểm 1 vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5767/BTC-TCHQ ngày 21/04/2009, số 10509/BTC-TCHQ ngày 23/07/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TTĐB đối với xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

V/v Xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xeôtô chuyên dùng nhập khẩu
Số hiệu CV 266/BTC-TCHQ Ngày văn bản 04/01/2010
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xeôtô chuyên dùng nhập khẩu
V/v Xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xeôtô chuyên dùng nhập khẩu