V/v Xử lý C/O gặp vướng mắc (Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h50 ngày 27/04/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 833/GSQL-GQ4

V/v Xử lý C/O gặp vướng mắc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris

(Đ/c: Km 8, Quốc lộ 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ)

Trả lời công văn số 222/VPM-KT của Công ty trình bày vướng mắc liên quan đến kết quả xử lý 11 C/O mẫu D cấp cho Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với ý kiến của Công ty tại mục 1 "Ý kiến chung":

- Điều 13 Phụ lục 7 Thông tư số Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 thì để được hưởng ưu đãi thuế quan thì người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan C/O và các chứng từ khác theo quy định. Trường hợp cơ quan hải quan có nghi ngờ về tính hợp lệ thông tin trên C/O với chứng từ trong hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan hải quan có thể tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu.

- Theo quy định tại Điều 18 Phụ lục 7 Thông tư dẫn trên thì khi nghi ngờ tính xác thực thông tin liên quan đến xuất xứ hàng hóa thì cơ quan hải quan có thể yêu cầu Tổ chức cấp C/O nước xuất khẩu kiểm tra và cơ quan này phải có phản hồi cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu kết quả xác minh trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu...Toàn bộ quá trình kiểm tra, bao gồm cả quá trình cơ quan hải quan nước nhập khẩu thông báo cho Tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu quyết định về việc liệu lô hàng có đạt tiêu chuẩn xuất xứ hay không phải được hoàn thành trong vòng một trăm tám mười (180) ngày.

- Cơ quản hải quan có thể chấp nhận và xem xét các giải trình của Tổ chức cấp C/O và đánh giá lại liệu C/O đó có được chấp nhận cho hưởng thuế suất ưu đãi hay không. Các giải trình của Tổ chức cấp C/O phải chi tiết và lý giải được những vấn đề mà Nước thành viên nhập khẩu đã đưa ra để từ chối cho hưởng ưu đãi.

2.  Hướng dẫn cụ thể đối với các nội dung tại mục 2 trong công văn số 222/VPM-KT:

a. Đối với kiến nghị tại mục 2.1 và 2.5 về sự khác biệt về phông chữ của C/O và kích thước con dấu tại ô số 12 trên C/O:

- Cơ quan hải quan khi có nghi ngờ về tính hợp lệ của nội dung khai báo trên C/O (phông chữ không đồng nhất, con dấu của tổ chức cấp C/O) sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu.

"Tại ô số 12 trên C/O thể hiện nội dung về "place and date, signature and stamp of certifying authority" của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O. Trong số 11 C/O mẫu D có một số C/O có thể hiện tên phòng cấp, một số C/O không thể hiện nội dung này. Do có sự không đồng nhất của cơ quan cấp C/O nên cơ quan hải quan cần tiến hành xác minh tính hợp lệ của các C/O này.

b. Đối với kiến nghị tại mục 2.2,2.3 về tiêu chí xuất xứ hàng hóa:

- 03 truờng hợp C/O số tham chiếu 03654,14, 04256,14 và 05106,14: theo quy định thì khi hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ là "hàm lượng giá tri khu vưc" (RVC) không dưới 40% thì tại ô số 8 trên C/O phải thể hiện trị gia RVC với tỷ lệ phần trăm đáp ứng quy định. Việc khai báo là RCV là không đáp ứng quy định nêu trên.

- Vướng mắc đối với các C/O số 140217, 140219, 140218, 140227 và 140138: theo quy định tại Phụ lục 2 Quy tắc cụ thể mặt hàng thì mặt hàng có mã HS 5601.22 có tiêu chí xuất xứ là RVC (40) hoặc cc hoặc quy tắc hàng dệt may. Theo đó, trên C/O thể hiện tiêu chí là CTH là không đáp ứng quy định.

Tổng cục Hải quan đã có công hàm trao đổi yới cơ quan cấp C/O của Philippines đối với vướng mắc liên quan đến 11 C/O dẫn trên. Tuy nhiên, cơ quan cấp Philippines đã không thông báo cho cơ quan hải quan kết quả xác minh theo quy định của Hiệp định. Do đó, các C/O dẫn trên không được xem xét cho hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

 

 

 

V/v Xử lý C/O gặp vướng mắc (Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris)
Số hiệu 833/GSQL-GQ4 Ngày văn bản 26/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xử lý C/O gặp vướng mắc (Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris)
V/v Xử lý C/O gặp vướng mắc (Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris)