V/v Xin tạm hoãn thi hành phạt tiền ( Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h10 ngày 12/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4725/TCHQ-PC

V/v Xin tạm hoãn thi hành phạt tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam

(Đ/c : Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương)

Trả lời công văn số 1071/2012/CV-SDVN ngày 28/08/2012 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam về việc xin tạm hoãn thi hành phạt tiền theo quyết định xử phạt vi pạhm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011 thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính nếu có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trong thời gian khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại.

- Điều 65 Pháp lệnh xử phạt hành chính năm 2002 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007,2008) và khoản 3 Điều 37 nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/06/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) quy định việc hoãn chấp hành quyết định phạt tiền được áp dụng đối với trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, không có quy định đối với tổ chức.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 35 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại quyết định tạm đình chỉ  việc thi hành quyết định hành chính nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó sẽ gây hậu quả khó khắc phục hoặc Công ty có thể đề nghị người ra quyết định phạt tiền xem xét để được nộp tiền phạt nhiều lần nếu đáp ứng các quy định tại Điều 27 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi pạhm hành chính năm 2008.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Xin tạm hoãn thi hành phạt tiền ( Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam)
Số hiệu 4725/TCHQ-PC Ngày văn bản 10/09/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Xin tạm hoãn thi hành phạt tiền ( Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam)
V/v Xin tạm hoãn thi hành phạt tiền ( Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam)