V/v Xác định chứng từ hợp lý đối với tem thu lệ phí Hải quan

Công văn cập nhật lúc 13h20 ngày 02/07/2010

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_______

Số: 2310/TCT-CS

V/v Xác định chứng từ hợp lý đối với tem thu lệ phí Hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/11/2009 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2807/QĐ-BTC về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Theo đó, biên lai thu lệ phí Hải quan (01/LPHP) do Tổng cục Thuế phát hành trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời điểm ngày 31/3/2010, trong thời gian này được sử dụng đồng thời 02 loại mẫu Biên lai thu lệ phí Hải quan (Tổng cục Thuế phát hành) hoặc Tem thu lệ phí làm thủ tục Hải quan (Tổng cục Hải quan phát hành) có cùng mệnh giá 20.000 đồng. Từ ngày 01/4/2010 Cơ quan Hải quan cấp Tem thu lệ phí làm thủ tục Hải quan cho mỗi bộ hồ sơ khai Hải quan theo quy định tại Quyết định này, đồng thời thu hồi các mẫu ấn chỉ do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn trong ngành Hải quan để thanh lý theo quy định đối vơi ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng.

Ngày 24/3/2010 Bộ Tài chính ban hành công văn số 3578/BTC-TCHQ về việc gia hạn thêm thời gian sử dụng Tem miễn thuế và Biên lai thu lệ phí Hải quan do Tổng cục Thuế phát hành thì Biên lai thu lệ phí Hải quan (01/LPHQ) do Tổng cục Thuế phát hành trước đây vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thời điểm ngày 30/6/2010. Đồng thời, tại Điều 2, 3 Quyết định số 1105/QĐ-TCHQ ngày 1/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu biên lai thu tiên theo quy định:

"Điều 2. Biên lai thu tiền ban hành theo Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010, dùng để thu tiền bán tem lệ phí và các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành Hải quan.

Điều 3. Việc quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thực hiện theo đúng chế độ quản lý ấn chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và các văn bản quy định hiện hành khác".

Công văn số 3063/TCHQ-TVQT ngày 11/6/2010 của Tổng cục Hải quan thông báo phát hành biên lai thu tiền và hướng dẫn sử dụng một số loại ấn chỉ thuế quy định việc bán các loại ấn chỉ bán thu tiền, tem miễn thuế, tem lệ phí Hải quan... được thực hiện việc thu  và cấp biên lai theo mẫu được ban hành tại Quyết định số 1105/QĐ-TCHQ ngày 01/6/2010 của Tổng cục Hải quan. Nếu người mua thanh toán bằng chuyển khoản thì cơ quan Hải quan và doanh nghiệp hạch toán theo chứng từ ngân hàng, kho bạc.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế đối với tem lệ phí Hải quan như sau:

- Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010: Nếu cơ quan Hải quan cấp Biên lai thu lệ phí Hải quan thì doanh nghiệp sử dụng 01 liên lưu tại doanh nghiệp làm chứng từ hợp lý; trường hợp cơ quan Hải quan cấp Tem thu lệ phí làm thủ tục Hải quan thì doanh nghiệp được tính theo mức 20.000 đ/tờ khai Hải quan hoàn chỉnh có dấu xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan lưu tại doanh nghiệp vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Từ 01/07/2010 trở đi: Doanh nghiệp sử dụng chứng từ ngân hàng, kho bạc (nếu người mua thanh toán bằng chuyển khoản) hoặc chứng từ chi bằng tiền mặt của doanh nghiệp (nếu người mua thanh toán bằng tiền mặt) để tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

V/v Xác định chứng từ hợp lý đối với tem thu lệ phí Hải quan
Số hiệu CV 2310/TCT-CS Ngày văn bản 30/06/2010
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng Cục Thuế Ngày hết hiệu lực
V/v Xác định chứng từ hợp lý đối với tem thu lệ phí Hải quan
V/v Xác định chứng từ hợp lý đối với tem thu lệ phí Hải quan