V/v Vướng mắc XLVP Công ty sữa Việt Nam (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h30 ngày 17/09/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5466/TCHQ-PC

V/v Vướng mắc XLVP Công ty sữa Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

(Địa chỉ: Số 10, đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số 3238/CV-CTS.CCU/2013 ngày 30/08/2013 của Tổng cục Cổ phần sữa Việt Nam về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính hành vi không nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đúng quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản là 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế. Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009)

Việc xử phạt sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, xác định thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, tình tiết giảm nhẹ để xem xét xử phạt Công ty ở mức tối thiểu của khung tiền phạt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Vướng mắc XLVP Công ty sữa Việt Nam (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam)
Số hiệu 5466/TCHQ-PC Ngày văn bản 16/09/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc XLVP Công ty sữa Việt Nam (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam)
V/v Vướng mắc XLVP Công ty sữa Việt Nam (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam)