V/v Vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 09/11/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 10544/TCHQ-KTSTQ

V/v Vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam

Trả lời Công văn số 259/016/TMXNK ngày 13/10/2016 của Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam về vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 7 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính (có hiệu lực đến ngày 25/01/2014);

- Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127/2013, điểm 6 khoản 2 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính Phủ và khoản 6, khoản 7 Điều 4 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 26/01/2014);

Việc xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đối với Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Vũ Minh

 

V/v Vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan
Số hiệu 10544/TCHQ-KTSTQ Ngày văn bản 08/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan
V/v Vướng mắc trong xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan