V/v Vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp chế xuất (HQ Bắc Ninh; Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 08/08/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 10781/BTC-TCHQ

V/v Vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp chế xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;

- Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.

(Đ/c KCN Yên Phong I, xã Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 304/2016/SDV-MSG ngày 31/5/2016 của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc SDV cho Công ty TNHH Nitto Việt Nam (Nitto) là DNCX thuê lại một phần văn phòng nhà xưởng; trên cơ sở hoạt động đầu tư của SDV và Nitto đã được cơ quan có thẩm quyền là Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh chứng nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư số 4306104252 cấp ngày 28/1/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 22/3/2016 và Giấy chứng nhận đầu tư số 212143.000671 ngày 1/7/2014, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát: SDV và Nitto có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ. Theo đó, khu vực nhà xưởng Nitto thuê của SDV phải được ngăn cách với khu vực khác của SDV bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực này.

2. Do vị trí nhà xưởng Nitto thuê để gia công nằm trong khu vực nhà xưởng của SDV nên để đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan, SDV và Nitto có trách nhiệm thực hiện thêm một số nội dung sau:

- Chia sẻ quyền truy cập hình ảnh của camera an ninh tại khu vực cửa ra vào giữa SDV và Nitto khi cơ quan hải quan yêu cầu.

- Trường hợp cần kiểm tra đột xuất để đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan đối với hoạt động của SDV, Nitto, cơ quan hải quan được quyền tiếp cận vị trí nhà xưởng cho thuê nêu trên mà không cần thủ tục đăng ký ra, vào trước.

3. Hoạt động trao đổi hàng hóa giữa SDV và Nitto phải thực hiện theo quy định hiện hành đối với DNCX. SDV và Nitto chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đi thuê, cho thuê nhà xưởng, hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực thuê.

4. Giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm tra điều kiện đảm bảo việc giám sát, kiểm soát hải quan đối vái SDV và Nitto; chủ động theo dõi hoạt động trao đổi hàng hóa giữa SDV và Nitto, trường hợp phát hiện vi phạm thì kịp thời xử lý hoặc báo cáo nếu vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính Hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam được biết, thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

V/v Vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp chế xuất (HQ Bắc Ninh; Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam)
Số hiệu 10781/BTC-TCHQ Ngày văn bản 04/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp chế xuất (HQ Bắc Ninh; Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam)
V/v Vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp chế xuất (HQ Bắc Ninh; Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam)