V/v Tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế (Công ty TNHH ABB)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 27/11/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 14217/TCHQ-TXNK

V/v Tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH ABB

(Km9, Quốc lộ 1A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH ABB về việc nộp bản chính tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để làm rõ vướng mắc và có cơ sở hướng dẫn thực hiện việc nộp 01 bản chính tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Tổng cục HẢi quan đã trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan và trình Bộ Tài chính ban hành công văn số 17192/BTC-TCHQ ngày 26/11/2014 hướng dẫn. Theo đó:

- Trường hợp Công ty thực hiện thủ tục hải quan thủ công, Công ty đã có bản chính tờ khai hải quan xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ để nộp trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

- Trường hợp Công ty thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Công ty cần nêu rõ số tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu và tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trong công văn yêu cầu hoàn thuế. Cơ quan hải quan căn cứ số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu Công ty đã kê khai để hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ABB được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 17192/BTC-TCHQ

V/v Tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc nộp bản chính tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối với thủ tục hải quan thủ công

Theo quy định tại điểm b.4 khoản 6 Điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTC, doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm nhận lại 01 tờ khai hải quan do doanh nghiệp nhập khẩu chuyển đến; tờ khai hải quan phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu đầy đủ của 04 bên: Doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu đã có bản chính tờ khai hải quan xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ để nộp trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

2. Đối với thủ tục hải quan điện tử

Theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin trên 02 tờ khai riêng biệt: Tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, không có tờ khai hải quan xuất khẩu -  nhập khẩu tại chỗ chung (tích hợp), bản chính như quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, thì: Doanh nghiệp xuất khẩu nêu rõ số tờ khai hải quan điện từ hàng xuất khẩu và tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trong công văn yêu cầu hoàn thuế. Cơ quan hải quan căn cứ số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã kê khai để tra cứu, kết xuất và kiểm tra thông tin tờ khai trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

V/v Tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế (Công ty TNHH ABB)
Số hiệu 14217/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 26/11/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế (Công ty TNHH ABB)
V/v Tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế (Công ty TNHH ABB)