V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Trường Đại học Bách Khoa)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 28/12/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7278/TCHQ-TXNK

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Trường Đại học Bách Khoa

(Đ/c: Số 1 Đại Cồ Việt - Hà Nội)

Trả lời công văn số 796/CV/ĐHBK-KHCN ngày 18/12/2012 của Trường Đại học Bách Khoa về miễn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) xe ô tô điện nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3 và Điều 7 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

- Căn cứ Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB;

- Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 05/11/2011 của Bộ Tài chính.

1. Về mức thuế suất thuế TTĐB:

Mặt hàng xe ô tô điện, chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu có mức thuế suất thuế TTĐB là 25% (hai mươi lăm phần trăm)

2. Về đối tượng không chịu thuế TTĐB:

Trường hợp xe ô tô điện do Quý trường nhập khẩu nếu được các cơ quan chức năng xác định là loại xe chuyên dụng, không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông thì thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Thủ tục hồ sơ để được xem xét không thu thuế TTĐB đối với mặt hàng xe ô tô điện nêu trên đề nghị Quý trường gửi về Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan xem xét báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Hợp đồng nhập khẩu;

- Hóa đơn, vận đơn hàng hóa nhập khẩu;

- Giấy chứng nhận đăng kiểm của cơ quan chức năng;

- Các giấy tờ khác liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Trường Đại học Bách Khoa biết và làm việc trực tiếp với cơ quan nơi làm thủ tục để được giải quyết dụ thể./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Trường Đại học Bách Khoa)
Số hiệu 7278/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 26/12/2012
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Trường Đại học Bách Khoa)
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Trường Đại học Bách Khoa)