V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe cứu hỏa

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 10/04/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1734/TCHQ-TXNK

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe cứu hỏa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:    

Ban Quản lý Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau

(Xã An Khánh - Huyện U Minh - Tỉnh Cà Mau)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 344/KDĐCM-TCKT ngày 19/03/2012 của Ban Quản lý Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau về việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe cứu hỏa thuộc Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008; công văn hướng dẫn số 302/BTC-TCHQ ngày 07/01/2010 của Bộ Tài chính thì mặt hàng xe ô tô cứu hỏa được nhập khẩu nguyên thủy, chưa cải tạo thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề nghị Ban Quản lý Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau nghiên cứu hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau được biết ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Phú Đông

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe cứu hỏa
Số hiệu 1734/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/04/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe cứu hỏa
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe cứu hỏa