V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bộ chuyển đổi Autogas

Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày  08/03/2010

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1195/TCHQ-KTTT

V/v  Thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

                                       

Kính gửi: Hiệp Hội Gas Việt Nam

Trả lời công văn số 46/CV-HHGVN ngày 26/10/2009 của Hiệp hội Gas Việt Nam về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bộ chuyển đổi Autogas, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, Điều 3 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Điều 2, Điều 3 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ; Điều 2, Điều 3 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt, thì:

Mặt hàng bộ chuyển đổi Autogas không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Gas Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Lỗ Thị Nhụ

 

 

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bộ chuyển đổi Autogas
Số hiệu CV 1195/TCHQ-KTTT Ngày văn bản 05/03/2010
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bộ chuyển đổi Autogas
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bộ chuyển đổi Autogas