V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 08/10/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5869/TCHQ-TXNK

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long

(Đ/c số 8/123 phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
                     

Trả lời công văn số 2609/KL-HQ/2013 ngày 26/09/2013 của Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long về việc đề nghị tạm thời chưa thu thuế tiêu thụ đặc biệt 08 xe ô tô chuyên dùng phát hiện chất phóng xạ cơ động cho lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh phòng chống khủng bố phục vụ chiến đấu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Điều 3 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009; Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2010 về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 thì việc tạm thời chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như đề nghị của Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long được biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long)
Số hiệu 5869/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 07/10/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long)
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long)