V/v Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ DNCX vào thị trường nội địa (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; HQ Bắc Ninh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 16/11/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 16321/BTC-TCHQ

V/v Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ DNCX vào thị trường nội địa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: - Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam;

(KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

 - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1713/SEVT ngày 16/8/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu do đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế GTGT thì người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Eletronics Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, Công ty đã đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan về việc thay đổi mục đích sử dụng số hàng hóa nêu trên, đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT; khi bán số hàng hóa này vào thị trường nội địa, giá bán vào thị trường nội địa không bao gồm thuế GTGT; doanh nghiệp nội địa đã kê khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế thì không thực hiện điều chỉnh lại số tiền thuế GTGT đối với các bên tham gia giao dịch nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và phối hợp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

V/v Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ DNCX vào thị trường nội địa (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; HQ Bắc Ninh)
Số hiệu 16321/BTC-TCHQ Ngày văn bản 15/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ DNCX vào thị trường nội địa (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; HQ Bắc Ninh)
V/v Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ DNCX vào thị trường nội địa (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; HQ Bắc Ninh)