V/v Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu (Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h45 ngày 26/06/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5823/TCHQ-TXNK

V/v Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam

(119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-VLC/2015 ngày 13/05/2015 của Công ty cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam về việc vướng mắc nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định: "2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu."

Theo đó, Thông tư số 159/2012/TT-BTC chỉ quy định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thuộc trường hợp không phải thu/nộp thuế BVMT, thông tư không quy định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc trường hợp không phải thu/nộp thuế BVMT.

Như vậy, xăng dầu nhập khẩu nếu thuộc trường hợp do cơ quan hải quan thu thuế bảo vệ môi trường và nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

V/v Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu (Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam)
Số hiệu 5823/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/06/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu (Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam)
V/v Thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu để sản xuất khẩu (Công ty Cổ phần Dầu nhớt và hóa chất Việt Nam)