V/v Thuế bảo vệ môi trường (HQ Đồng Nai; Công ty TNHH Muto Việt Nam.)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 25/10/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:6252/TCHQ-TXNK

V/v Thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: - Cục Hải quan Đồng Nai;

                        - Công ty TNHH Muto Việt Nam.

                          (Số 2, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 185/MTVN-XNK/2013 ngày 04/09/2013 của Công ty TNHH Muto Việt Nam và công văn số 2115/HQĐNa-TXNK ngày 16/10/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc thuế bảo vệ môi trường, tiếp theo công văn số 5471/TCHQ-TXNK ngày 16/09/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, người nộp thuế có số tiền thuế bảo vệ môi trường nộp thừa sẽ được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 24 và Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, căn cứ Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp bao bì nhập khẩu đã được thông quan theo quy định của pháp luật thì người nhập khẩu bao bì không được kê khai lại để được áp dụng đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường."

Đối chiếu với trường hợp Công ty TNHH Muto Việt Nam, nếu bao bì nhập khẩu của Công ty đã được thông quan theo quy định thì số bao bì đã thông quan này không được kê khai lại để được áp dụng đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Muto Việt Nam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

V/v Thuế bảo vệ môi trường (HQ Đồng Nai; Công ty TNHH Muto Việt Nam.)
Số hiệu 6252/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/10/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường (HQ Đồng Nai; Công ty TNHH Muto Việt Nam.)
V/v Thuế bảo vệ môi trường (HQ Đồng Nai; Công ty TNHH Muto Việt Nam.)