V/v Thuế bảo vệ môi trường (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 20/03/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:2794/TCHQ-TXNK

V/v Thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

(Số 10 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 47/2014/CV-VASEP ngày 14/03/2014 của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về việc vướng mắc triong việc áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì PE do Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản vả XNK Quốc Việt (Công ty Quốc Việt) nhập khẩu để bao gói hàng thủy sản xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ, Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính quy định: “4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi) tại khoản này được quy định cụ thể như sau:

...

a2) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói..."

Trường hợp Công ty Quốc Việt nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa do Công ty tự sản xuất, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định về bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nêu tại Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC thì thuộc diện không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam được biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Thuế bảo vệ môi trường (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam)
Số hiệu 2794/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 19/03/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam)
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam)