V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Timatex Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 25/03/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1434/TCHQ-TXNK

V/v Thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Timatex Việt Nam

(Lô 80, Đường số 1, KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 19/CV-TMX ngày 07/03/2013 của Công ty TNHH Timayex Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/03/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BTC hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Do đó, để giải quyết vấn đề Công ty nêu, đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 30/2013/TT-BTC nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan địa phương nơi mở tờ khai để thực hiện

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Timatex Việt Nam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lỗ Thị Nhụ

V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Timatex Việt Nam)
Số hiệu 1434/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/03/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Timatex Việt Nam)
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Timatex Việt Nam)