V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Muto Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 18/09/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5471/TCHQ-GSQL

V/v Thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Muto Việt Nam.

( Số 2, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 185/MTVN-XNK/2013 ngày 04/09/2013 của Công ty TNHH Muto Việt Nam về viêc thuế bảo vệ môi trường nộp sau ngày 15/11/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: "Tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được coi là nộp thừa trong các trường hợp:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp; trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế"

- Việc xử lý đối với số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa được hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 Điều 24 và Điều 31 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan Đồng Nai để được xem xét, xử lý số tiền thuế bảo vệ môi trường nộp thừa theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Muto Việt Nam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Muto Việt Nam)
Số hiệu 5471/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/09/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Muto Việt Nam)
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Muto Việt Nam)