V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 28/10/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6371/TCHQ-TXNK

V/v Thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Majestic Enterprise

(Đường 2, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Trả lời công văn số TLMT-23/10/2013 ngày 23/10/2013 của Công ty TNHH Majestic Enterprise về việc đề nghị không thu thuế bảo vệ môi trường đã kê khai đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp bao bì nhập khẩu đã được thông quan theo quy định của pháp luật thì người nhập khẩu bao bì không được kê khai lại để được áp dụng đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường."

Đối chiếu với trường hợp Công ty Majestic Enterprise, nếu bao bì nhập khẩu của Công ty được mở tờ khai nhập khẩu từ ngày 15/11/2012 (ngày Thông tư 159/2012/TT-BTC có hiệu lực) và đã được thông quan theo quy định thì số bao bì đã thông quan này không được kê khai lại để được áp dụng đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Majestic Enterprise được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)
Số hiệu 6371/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/10/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Majestic Enterprise)