V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Jeil Phú Thọ)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h15 ngày 24/10/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:6205/TCHQ-TXNK

V/v Thuế bảo vệ môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Jeil Phú Thọ

(Lô số 4, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ)

Trả lời công văn số 161/CV-JE/PT ngày 16/10/2013 của Công ty TNHH Jeil Phú Thọ về việc đề nghị không truy nộp thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì để đóng gói sản phẩm thuộc đối tượng được hoàn lại tiển thuế và không  truy nộp thuế theo quy định tại Điều 1 Thông tư này phải hoàn tất hồ sơ và nộp trước ngày 30/6/2013 cho cơ quan hải quan noi đã khai, nộp thuế để cơ quan hải quan xem xét hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Công ty TNHH Jeil Phú Thọ đã không hoàn tất và nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định. Do đó, trường hợp của công ty không được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 30/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Jeil Phú Thọ được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Jeil Phú Thọ)
Số hiệu 6205/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/10/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Jeil Phú Thọ)
V/v Thuế bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Jeil Phú Thọ)