V/v Thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức XNK tại chỗ (Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Huawei Tech.Investment Co.,Ltd (Hong Kong))

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h40 ngày 28/06/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3518/TCHQ-TXNK

V/v Thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức XNK tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Huawei Tech.Investment Co.,Ltd (Hong Kong)

(Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Viglacera, Hà Nội)

Trả lời công văn số 03062013/CV-TCHQ ngày 3/6/2013 của Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Huawei Tech.Investment Co.,Ltd (Hong Kong) đề nghị được thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty căn cứ vào công văn số 469/GSQL-GQ2 ngày 28/05/2013 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Huawei Tech.Investment Co.,Ltd (Hong Kong) biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức XNK tại chỗ (Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Huawei Tech.Investment Co.,Ltd (Hong Kong))
Số hiệu 3518/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/06/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức XNK tại chỗ (Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Huawei Tech.Investment Co.,Ltd (Hong Kong))
V/v Thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức XNK tại chỗ (Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty TNHH Huawei Tech.Investment Co.,Ltd (Hong Kong))