V/v Thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua kho ngoại quan

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 21/12/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 11888/TCHQ-GSQL

V/v Thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình

Trả lời công văn số 161/CV-BĐ/2016 ngày 03/12/2016 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình đề nghị hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng vàng nguyên liệu gửi kho ngoại quan để tái xuất qua nước thứ ba, trên cơ sở ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 1383/NHNN-QLNH ngày 11/3/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan:

Căn cứ Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ thì mặt hàng vàng nguyên liệu được phép gửi kho ngoại quan để chờ tái xuất qua nước thứ ba. Tổ chức, cá nhân được phép đưa vàng nguyên liệu gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và theo hương dẫn tại công văn số 1383/NHNN- QLNH ngày 11/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước.

2. Về thủ tục hải quan đối mặt hàng vàng nguyên liệu gửi kho ngoại quan để chờ xuất qua nước thứ ba:

Thực hiện theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính.

3. Điều kiện đối với kho ngoại quan để bảo quản, lưu giữ mặt hàng vàng nguyên liệu:

Mặt hàng vàng nguyên liệu có trị giá cao, cần yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt bằng hệ thống kho và thiết bị chuyên dụng bảo đảm an ninh cao. Do vậy, ngoài việc đáp ứng các điều kiện để được công nhận kho ngoại quan quy định tại Điều 10 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, đề nghị Công ty lưu ý các điều kiện sau:

3.1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Vàng nguyên liệu được lưu giữ trong thiết bị chuyên dụng như két sắt, hoặc trang thiết bị chuyên dụng khác đảm bảo cho cơ quan hải quan có thể thực hiện được công tác giám sát theo quy định tại Điều 38 Luật Hải quan 2014.

3.2. Về hệ thống quản lý:

- Có phần mềm quản lý, theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan và kết nối trực tiếp với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan;

- Có quy chế vận hành, quản lý nội bộ thể hiện rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan.

4. Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc khai báo, sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để đo lường, báo cáo lượng nguyên liệu vàng nhập - xuất - tồn, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho, trong quá trình lưu giữ tại kho và quá trình vận chuyển từ kho ra cửa khẩu xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua kho ngoại quan
Số hiệu 11888/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 20/12/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua kho ngoại quan
V/v Thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua kho ngoại quan