V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 18/03/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2699/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương
(Đ/c: 18 L1-2, Đường số 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Trả lời công văn số 42VMBD ngày 9/2/2014 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ nhiều bên của Công ty TNHH Một thành viên Vimedimec Bình Dương (Công ty Vimedimec) là người nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về điều kiện để được xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ để thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ ký hợp đồng nhập khẩu với các thương nhân trung gian thứ cấp mà không phải là trực tiếp với "chính thương nhân nước ngoài" đã ký hợp đồng với doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) có hướng dẫn tại công văn số 3204/TM-KHĐT ngày 04/06/2007. Theo đó, đối với trường hợp như Công ty đã nêu tại công văn số 42/VMBD dẫn trên, căn cứ quy định khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 thì hợp đồng gia công phải có điều khoản ghi rõ người thuê gia công là Công ty Janssen - Cilag Ltd (Thái Lan) có chỉ định giao hàng cho Công ty Vimedimec theo yêu cầu của hợp đồng giữa Công ty Janssen - Cilag Ltd và Công ty DKHS (Singapore); hợp đồng nhập khẩu có điều khoản ghi rõ người xuất khẩu là Công ty DKHS chỉ định nhận hàng từ Công ty OPV (Việt Nam) theo nội dung của hợp đồng giữa Công ty Janssen - Cilag và Công t DKHS

2/ Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại khoản 3.2 Điều 20 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)
Số hiệu 2699/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 17/03/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)
V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)