V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Lite-on Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h45 ngày 31/03/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3177/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Lite-on Việt Nam

(Địa chỉ: PL-SP1B, VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Trả lời công văn không số ngày 24/03/2014 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ nhiều bên của Công ty TNHH Lite-on Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện để được xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại công văn số 3204/TM-KHĐT ngày 04/06/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương):

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ ký hợp đồng với các thương nhân thứ cấp mà không phải là ký trực tiếp với chính thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công với doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ nhưng không có sự thay đổi về nghĩa vụ thuế, tài chính của chủ thể xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ trên lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện về hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định.

2. Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại khoản 3.2 Điều 20 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Lite-on Việt Nam)
Số hiệu 3177/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 28/03/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Lite-on Việt Nam)
V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Lite-on Việt Nam)