V/v Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của DNCX (Công ty TNHH Inoac Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 15/09/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 1226/GSQL-GQ2

V/v Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Inoac Việt Nam

(Đ/c: Lô 36, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số IVC-THPLPP-160801 ngày 15/8/2016 của Công ty TNHH Inoac Việt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan tiêu hủy phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hoạt động tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm của DNCX quy định cụ thể tại điểm d, khoản 3, điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại điểm d khoản 8 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, khi đưa phế liệu, phế phẩm đi tiêu hủy, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan và cơ quan hải quan giám sát theo nguyên tắc rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Việc thông báo bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường về hoạt động tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp không thuộc quản lý của cơ quan hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

 

V/v Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của DNCX (Công ty TNHH Inoac Việt Nam)
Số hiệu 1226/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 13/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của DNCX (Công ty TNHH Inoac Việt Nam)
V/v Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của DNCX (Công ty TNHH Inoac Việt Nam)