V/v Thủ tục tái xuất và nhập khẩu tại chỗ lô hàng thử nghiệm (Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 03/04/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3443/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục tái xuất và nhập khẩu tại chỗ lô hàng thử nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang

(Số 32, ngõ 139/8 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1003/MGI ngày 10/3/2014 và hồ sơ gửi kèm của Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục chuyển quyền sở hữu hàng tạm nhập được quy định tại khoản 4, Điều 52 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, theo đó:

1. Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang có văn bản đề nghị được chuyển quyền sở hữu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II kèm nộp hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc Công ty Huawei Tech Investment Co.,Ltd (China) chỉ định Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang giao lô hàng Hệ thống giám sát đã tạm nhập khẩu theo tờ khai số 8584/NTA01/C03E mở ngày 21/11/2013 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II cho Trung tâm thông tin di động Vie6tnammobile tại Việt Nam.

2. Sau khi Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II đồng ý đề nghị của Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang nêu tại điểm 1 dẫn trên, Trung tâm thông tin di động Vietnammobile thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định, khi làm thủ tục nộp hợp đồng mua bán lô hàng nêu trên với Công ty Huawei Tech Investment Co.,Ltd (China).

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II căn cứ tờ khai nhập khẩu của Trung tâm thông tin di động Vietnammobile thực hiện xác nhận vào tờ khai tạm nhập số 8584/NTA01/C03E nêu trên của Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang  nội dung "hàng được chuyển quyền sở hữu và làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai số..." và thanh khoản tờ khai.

Đề nghị Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang liên hệ với Chi cục Hải quan của khẩu cảng Hải phòng khu vực II để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Thủ tục tái xuất và nhập khẩu tại chỗ lô hàng thử nghiệm (Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang)
Số hiệu 3443/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 02/04/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục tái xuất và nhập khẩu tại chỗ lô hàng thử nghiệm (Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang)
V/v Thủ tục tái xuất và nhập khẩu tại chỗ lô hàng thử nghiệm (Công ty TNHH TM và ĐT Minh Giang)