V/v Thủ tục nhận ủy thác xuất khẩu của doanh nghiệp FDI (Công ty CP chế biến và đóng gói thủy hải sản)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 16/05/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3207/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục nhận ủy thác xuất khẩu của doanh nghiệp FDI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP chế biến và đóng gói thủy hải sản

(Lô D1, đường số 3, KCN Đồng An, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời vướng mắc liên quan đến kiến nghị về việc nhận ủy thác xuất khẩu của Công ty CP chế biến và đóng gói Thủy hải sản (viết tắt Công ty USPC, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) do Văn phòng Chính phủ chuyển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

"1. Nội dung hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được quy định cụ thể trong Giấy phép kinh doanh, trong đó nêu rõ:

a) Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được quyền thực hiện;

b) Các loại hàng hoá không được kinh doanh đối với từng hoạt động nêu ở mục a khoản 1 Điều này;

c) Các loại dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được thực hiện.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động phù hợp với nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh.

3. Trường hợp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam."

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 quy định phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mưa bán hàng hoá "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bản lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan"

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa phù hợp với nội dung ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty USPC là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chímg nhận đầu tư số 462033000250 (đính kèm công văn 3598/VPCP-ĐMDN) không thể hiện việc Công ty được tiến hành hoạt động nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp khác. Để được tiến hành hoạt động nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công thương hoặc Ban quản lý các KCN Bình Dương (cơ quan cấp giấy phép chứng nhận đầu tư) để được hướng dẫn, bổ sung đủ điều kiện thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP chế biến và đóng gói Thủy hải sản biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Thủ tục nhận ủy thác xuất khẩu của doanh nghiệp FDI (Công ty CP chế biến và đóng gói thủy hải sản)
Số hiệu 3207/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 15/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục nhận ủy thác xuất khẩu của doanh nghiệp FDI (Công ty CP chế biến và đóng gói thủy hải sản)
V/v Thủ tục nhận ủy thác xuất khẩu của doanh nghiệp FDI (Công ty CP chế biến và đóng gói thủy hải sản)