V/v Thủ tục hải quan xử lý phế phẩm hợp đồng gia công(Công ty TNHH MTV Việt Pan - Pacific World)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 15/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 969/GSQL-GQ2

V/v Thủ tục hải quan xử lý phế phẩm hợp đồng gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Việt Pan - Pacific World

(Danh Thượng, Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Trả lời công văn số 2004-VPW ngày 20/4/2017 của Công ty TNHH một thành viên Việt Pan - Pacific World vướng mắc về việc xử lý phế liệu,phế phẩm, thành phẩm của hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý phế liệu, phế phẩm khi hợp đồng gia công kết thúc.

- Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo phương án xử lý nguyên vật liệu dư thừa, máy móc, thiết bị; phế liệu, phế phâm cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán nguyên liệu vật tư.

- Về tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm tại Vỉệt Nam: đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và hướng dẫn tại điểm e, điểm f công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 31/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Việc xử lý phế liệu thu được trong quá trình hoạt động sản xuất đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Điều 10 Nghị định số134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

2. Đối với sản phẩm hoàn thành chưa xuất khẩu:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì khi kết thúc hợp đồng gia công hoặc hợp đồng gia công hết hiệu lực, các bên ký kết hợp đồng phải thanh lý hợp đồng và làm thủ tục thanh khoản với cơ quan hải quan.

Do vậy, trường hợp còn sản phẩm hoàn thành chưa xuất khẩu thì Công ty phải ký phụ lục gia hạn hợp đồng gia công để xuất khẩu hết sản phẩm. Khi sản phẩm gia công được xuất khẩu hết mới thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng gia công.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn chi tiết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan xử lý phế phẩm hợp đồng gia công(Công ty TNHH MTV Việt Pan - Pacific World)
Số hiệu 969/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 12/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan xử lý phế phẩm hợp đồng gia công(Công ty TNHH MTV Việt Pan - Pacific World)
V/v Thủ tục hải quan xử lý phế phẩm hợp đồng gia công(Công ty TNHH MTV Việt Pan - Pacific World)