V/v Thủ tục hải quan về việc không nhận hàng là các thiết bị, vật tư thay thế phục vụ hoạt động dầu khí không còn nhu cầu sử dụng (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h50 ngày 02/06/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4930/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan về việc không nhận hàng là các thiết bị, vật tư thay thế phục vụ hoạt động dầu khí không còn nhu cầu sử dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng

(Đ/c: Tầng 6, Tòa nhà AC, ngõ 78 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 352/DKSH-DVHTSX ngày 11/5/2015 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được lưu giữ để được hướng dẫn giải quyết. Khi làm thủ tục tái xuất, Công ty xuất trình văn bản thỏa thuận thống nhất với người bán về việc xuất trả lại hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TMV Dầu khí Sông Hồng được biết và thực hiện ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

V/v Thủ tục hải quan về việc không nhận hàng là các thiết bị, vật tư thay thế phục vụ hoạt động dầu khí không còn nhu cầu sử dụng (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)
Số hiệu 4930/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 01/06/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan về việc không nhận hàng là các thiết bị, vật tư thay thế phục vụ hoạt động dầu khí không còn nhu cầu sử dụng (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)
V/v Thủ tục hải quan về việc không nhận hàng là các thiết bị, vật tư thay thế phục vụ hoạt động dầu khí không còn nhu cầu sử dụng (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)