V/v Thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 16/12/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7683/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba Việt Nam

(Đ/c Lô P 6B, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số CV-TTDV/131125-01 ngày 25/11/2013 của Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba Việt Nam nêu vướng mắc thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại tiết c, điểm 3 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu tại chỗ hàng hóa do chính doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên để thực hiện. Trường hợp đáp ứng điều kiện thì thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nếu thực hiện thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (nếu thực hiện thủ tục hải quan điện tử)

2. Về chính sách thuế:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu tại chỗ phải tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết , thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba Việt Nam)
Số hiệu 7683/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 13/12/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba Việt Nam)