V/v Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa quay vòng (Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h35 ngày 31/03/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 655/GSQL-GQ3

V/v Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa quay vòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam

(Tầng 7, tòa nhà Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 20170321-01/OTL-LOG ngày 21/03/2017 của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty nêu tại công văn số 201703 21-01 /OTL-LOG dẫn trên thì trường hợp hàng hóa tạm nhập - tạm xuất của Công ty thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi tạm nhập - tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa quay vòng (Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam)
Số hiệu 655/GSQL-GQ3 Ngày văn bản 30/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa quay vòng (Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam)
V/v Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa quay vòng (Công ty cổ phần giao nhận vận tải đường bộ Việt Nam)