V/v Thủ tục hải quan (Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 17/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 985/GSQL-GQ1

V/v Thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai

(Đ/c: Số 15 Trường Chinh, Plaiku, Gia Lai)

Trả lời công văn số 004/CV-CNGL ngày 19/4/2017 của Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì "Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đỉch sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan

Theo quy định tại điểm c.3 khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế quy định "Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu huỷ thì phải thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu tương ứng; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu. Trường hợp nhượng bán cho doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thì hàng hóa miễn thuế phải được trừ vào Phiếu theo dồi trừ lùi hàng hóa miễn thuế đã được cấp của doanh nghiệp được chuyển nhượng;"

Như vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế của Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai khi tiêu hủy, bán thanh lý phải đăng ký tờ khai theo quy định, về thủ tục hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 21, Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

 

 

 

V/v Thủ tục hải quan (Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai)
Số hiệu 985/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 16/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thủ tục hải quan (Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai)
V/v Thủ tục hải quan (Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai)