V/v Thông báo giá bán ấn chỉ (Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc TCHQ)
V/v Thông báo giá bán ấn chỉ (Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc TCHQ)
Số hiệu 2500/TCHQ-TVQT Ngày văn bản 13/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thông báo giá bán ấn chỉ (Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc TCHQ)
V/v Thông báo giá bán ấn chỉ (Các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc và trực thuộc TCHQ)