V/v Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan Đồng Nai và Hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

越南社會主義共和國
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
獨立-自由-幸福

 

CoHieu1

THỎA THUẬN HỢP TÁC

合作協議書

 

Giữa Cục Hải quan Đồng Nai và Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Đồng Nai

同奈省海關局與同奈省台商會之間

Căn cứ Quyết định 1005/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2014 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp;

根據海關總局2014年03月31日編號1005/QĐ-TCHQ之決定書有關指導發展海關-企業之間的夥伴合作。

Phát triển Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là hoạt động hợp tác giữa cơ quan hải quan với các Hiệp hội doanh nghiệp để cùng thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước về hải quan, góp phần nâng cao chất lượng “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan, xây dựng hình ảnh lực lượng Hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”;

發展海關-企業之間的夥伴合作是對於海關機關與企業協會之間的合作活動以一致實現好法律規定有關出進口貨品,進出境方式以促進企業業務與加強海關管理工作,助於提高海關行業“服務客戶宣言”之質量,建立好“專業-明白-效果”之海關隊伍形象。

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

根據雙方需求與潛力,

Hôm nay, ngày 20  tháng 05 năm 2015, chúng tôi gồm có:

今日,2015 05 20 日,雙方包括:

 

BÊN A: Cục Hải quan Đồng Nai.

A方:同奈省海關局

Do Ông: LÊ VĂN DANH

代表人:黎文名先生

- Chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai.

  職務:同奈省海關局局長

- Địa chỉ: 9A Đồng Khởi - phường Tam Hòa – Tp. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

  地址:同奈省,邊和市-三和坊,同起街,9A號

- Điện thoại: 0613 895 710

  電話:0613 895 710

- Fax: 0613 895 711

  傳真:0613 895 711

 

BÊN B: Hiệp hội thương mại ĐÀI LOAN tại Đồng Nai.

B方:同奈省台商會

Do Ông: GIẢN TRÍ MINH

代表人:簡智明

- Chức vụ: Hội trưởng

  職務:會長

- Địa chỉ: số 1 đường 16A KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai.

  地址:同奈省,邊和2工業區,16A街,1號

- Điện thoại: 0613834840

 電話:0613834840

- Fax: 0613 834842

  傳真:0613 834842

Hai bên cùng thống nhất ký Thoả thuận hợp tác bao gồm những nội dung sau:

雙方一致簽署合作協議書包括以下的內容:

Điu 1: Nội dung hợp tác

第一條:合作內容:

1 - Trao đổi thông tin về chính sách XNK và tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

討論有關在同奈省地盤上各企業出進口活動情形與出進口政策之信息。

2 - Tổ chức tham vấn các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hoạt động hải quan của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.

組織咨詢有關在同奈省地盤上各企業海關活動領域之各障礙。

3 - Thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Hiệp hội.

設立海關機關與台商會之間之合作機制。

Điu 2. Trách nhiệm của các bên

第二條:雙方責任

1 - Cơ quan Hải quan:

海關機關:

1.1 - Trao đổi thông tin v chính sách XNK và tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

討論有關在同奈省地盤上各廠商出進口政策與出進口活動情形之信息。

- Khi có phát sinh về chính sách XNK mới ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong Hiệp hội Cục Hải quan Đồng Nai sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội trên địa bàn.

當發生有關出進口新政策影響到台商會內各企業的活動,同奈省海關局將及時提供正確之信息給在地盤上台商會內的各企業。

- Hàng năm, Cục Hải quan Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để ghi nhận những vướng mắc hoặc đóng góp ý kiến đối với hoạt động của cơ quan hải quan để hoàn thiện dần các văn bản, chính sách pháp luật về hải quan.

每年,同奈省海關局配合與台商會跟各企業組織對話會議以接受其各問題、障礙及提出對於海關機關活動之意見,以改善海關文件內容及法律政策。

- Cơ quan hải quan sẽ cung cấp khái quát tình hình hoạt động về kim ngạch XNK, số nộp thuế để Hiệp hội có thể đánh giá tình hình XNK của các doanh nghiệp trong Hiệp hội.

海關機關會提供有關出進口金額之活動情形,繳稅號碼讓台商會可以評估其會內各企業之出進口情況。

1.2- Tổ chức tham vấn các vấn đ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hoạt động hải quan của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

組織咨詢有關在同奈省地盤上各企業海關活動領域之各問題、障礙事宜。

- Trong quá trình hoạt động phát hiện những văn bản khi thực hiện sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp thì chủ động tham vấn với Hiệp hội.

在活動過程中,若發現各文件當實現時刁難企業將主動咨詢給台商會解決方案。

- Tổng hợp vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tham vấn (nếu cần) để có hướng tháo gỡ hoặc đề xuất cấp trên xem xét giải quyết.

綜合在地盤上各企業遇到障礙的建議,組織咨詢(如要)以有辦法解決或建議上級幫忙解決。

1.3- Thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Hiệp hội:

設立海關機關與台商會之間的合作機制

- Chỉ định đầu mối để liên hệ khi cần trao đổi thông tin.

指定具體的聯絡單位讓以後方便聯絡討論事情。

- Thực hiện cung cấp thông tin thông qua cập nhật trên trang website, hộp thư điện tử hoặc tổ chức hội nghị để hướng dẫn.

通過更新網頁或電郵或者組織會議以提供與咨詢有關信息

- Cung cấp thông tin các doanh nghiệp đang nợ thuế chây ì, các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích để nhờ hỗ trợ.

提供拖延納稅義務、逃走或失蹤企業之信息以收到有關機關的協助。

2 - Hiệp hội:

台商會

2.1- Trao đổi thông tin v chính sách XNK và tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

討論有關在同奈省地盤上各企業的出進口活動情況及出進口政策之信息。

- Khi chính sách nhập khẩu ở nước sở tại thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam thì Hiệp hội chủ động có thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời thông báo đến Cục Hải quan Đồng Nai biết để nghiên cứu tham mưu các cấp lãnh đạo trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

當所在國進口政策的更新直接影響到越南企業,台商會主動通知給在地盤上各企業,且通知給同奈省海關局知悉以研究咨詢上級找辦法來協助各企業。

- Cung cấp các nguyên nhân tăng giảm kim ngạch XNK, tập hợp những vướng mắc phát sinh để cơ quan hải quan nghiên cứu hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và cũng là tài liệu tham khảo khi triển khai hội nghị đối thoại.

提供增減出進口金額之原因,集合各發生之障礙讓海關機關研究指導或呈報有權機關考量,若進行展開對話會議,其也作為參考材料。

- Thông báo các dự án chuẩn bị sẽ đầu tư, các khó khăn, vướng mắc phát sinh gặp phải khi chuẩn bị đầu tư vào Đồng Nai.

通知準備投資的案子,當進駐同奈省投資所遇到的困難、障礙事宜。

- Khi nhận được những văn bản chính sách mới do cơ quan hải quan chuyển đến thì thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội biết.】

當收到海關機關提供的各新政策文件將通知給台商會內各企業知悉。

2.2- Tổ chức tham vấn các vấn đ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hoạt động hải quan của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai:

組織咨詢在同奈省地盤上各企業對於海關活動領域之障礙問題:

- Trên cơ sở tổng hợp vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đề nghị tham vấn với cơ quan Hải quan để đưa ra giải pháp thực hiện tốt hơn.

依據綜合屬於台商會各企業之障礙、建議的基礎上,建議與海關機關討論以提出更好的解決方法。

- Tham gia tham vấn khi cơ quan Hải quan đề nghị để cải thiện pháp luật về hải quan.

當海關機關建議時參加咨詢以改善有關海關法律。

2.3 - Thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Hiệp hội:

設立海關機關與台商會之間的合作機制:

- Chỉ định đầu mối để liên hệ khi cần trao đổi thông tin.

指定具體的聯絡單位讓以後方便聯絡討論事情。

- Kịp thời thông báo, phản ánh đến Cục Hải quan Đồng Nai nếu phát hiện có công chức hải quan thực thi nhiệm vụ chưa tốt.

若發現海關職員實施工作不好將及時向同奈省海關局通知、反應已發生的事情。

- Hỗ trợ cơ quan hải quan trong việc đôn đốc các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội nộp thuế, cung cấp thông tin các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, nợ thuế chây ì,... để cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp thu hồi theo quy định.

協助海關機關提醒屬於台商會內的企業對於納稅事宜,提供拖延納稅義務、逃走或失蹤企業之信息讓海關機關依規定執行各收回辦法。

- Hỗ trợ phiên dịch, biên dịch trong các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng năm và hỗ trợ dịch thuật một số văn bản để đăng trên website của Cục hải quan Đồng Nai.

協助每年對話會議的翻譯工作及協助翻譯在同奈省海關局網頁登記的各文件資料。

Điu 3. Nguyên tắc thực hiện

03條:執行原則

1. Mục tiêu chung là kịp thời phổ biến, cung cấp thông tin, giải đáp các vướng mắc nhanh chóng cho các Doanh nghiệp Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp trên địa bàn trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam.

共同目標是為了及時普片,提供有關信息,盡快回答在同奈省地盤上各企業的各障礙,以助於在地盤上各企業的出進口活動遵守好越南法律之規定。

2. Chương trình hợp tác phi lợi nhuận và không thu bất kỳ khoản phí nào từ phía các Doanh nghiệp thành viên khi đặt câu hỏi, nhờ tư vấn, hướng dẫn từ phía cơ quan Hải quan.

合作節目是非利潤以及當企業向海關機關提出問句、或請求咨詢、指導將不能自企業方收任何費用。

Điu 4. Đu mối liên hệ:

聯絡單位:

1 - Cơ quan Hải quan:

海關機關:

+ Ông: Phan Minh Thảo

藩明草先生

+ Chức vụ: Phó Ban cải cách Hiện đại hóa.

職務:現代化改革局副局長

+ Điện thoại: Cơ quan: 061.3895 733; Di động: 0918 014 679

電話:061.3895 733,手機號碼:0918 014 679

+ Email電郵: thaopm@customs.gov.vn

2. Hiệp hội:

台商會

+ Bà: Trần Thái Thanh Thảo

陳蔡清草女士

+ Chức vụ: Thư ký

職務:秘書

+ Điện thoại cơ quan: 0613834840    ; Di động:  0937995875

機關電話:0613834840  ; 手機號碼:0937995875

+ Email電郵: dongnait@hcm.vnn.vn

Điu 5. Điu khoản chung

5條:共同條款

4.1. Thoả thuận hợp tác này có hiệu lực từ ngày ký;

此合作協議書從簽署日期起生效;

4.2. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, trao đổi, thống nhất giải quyết;

執行過程中,若發生任何問題,雙方一起討論,商量一致解決;

4.3. Thoả thuận hợp tác được lập thành 05 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, 01 bản gửi Tổng cục Hải quan.

此合作協議書成立為05份,有一樣的價值,每方執02份,01份寄給海關總局。

 

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐÀI LOAN

                TẠI ĐỒNG NAI

                 同奈省台商會

 

CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI

 

            同奈省海關局

 

 

V/v Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan Đồng Nai và Hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan
Số hiệu HQDN-TT-DL Ngày văn bản 20/05/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan Đồng Nai và Hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan
V/v Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan Đồng Nai và Hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan