V/v Tạm nhập tái xuất phân bón( Công ty Cổ phần Vận Tải 1 Traco)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 17/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 981/GSQL-GQ3

V/v Tạm nhập tái xuất phân bón

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải 1 Traco

Trả lời công văn số 592/CV.KD ngày 10/5/2017 của Công ty cổ phần Vận tải 1 Traco đề nghị hướng dẫn thủ tục và bảo lãnh đối với mặt hàng phân bón kinh doanh tạm nhập tái xuất, được tạm nhập qua cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt Lào Cai, sau đó tái xuất qua các cửa khẩu Thường Phước - Đồng Tháp hoặc cửa khẩu Tịnh Biên - An Giang, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.  Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

2.  Về việc giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thì "Trường hợp cửa khẩu tái xuất khác cửa khẩu tạm nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập thực hiện niêm phong hàng hóa để giao cho người khai hải quan vận chuyển hàng hóa ra cửa khẩu tái xuất

Việc chuyển tải hàng hóa được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về quản lý, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thì "Hàng hóa trong thời gian chuyển sang Container hoặc phương tiện vận tải khác phải chịu sự giảm sát hải quan". Trường hợp do yêu cầu vận chuyển phải thay đổi hoặc chia nhỏ Container để tái xuất thì Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT- BTC dẫn trên.

3. Về việc bảo lãnh số tiền thuế:

Căn cứ điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu thì "Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tải xuất" thuộc các trường hợp miễn thuế. Trường hợp Công ty được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất thì được miễn thuế theo quy định. Việc bảo lãnh, đặt cọc tiền thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục theo quy định./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

 

 

 

V/v Tạm nhập tái xuất phân bón( Công ty Cổ phần Vận Tải 1 Traco)
Số hiệu 981/GSQL-GQ3 Ngày văn bản 16/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Tạm nhập tái xuất phân bón( Công ty Cổ phần Vận Tải 1 Traco)
V/v Tạm nhập tái xuất phân bón( Công ty Cổ phần Vận Tải 1 Traco)