V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 29/11/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 16239/BTC-TCHQ

V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp về việc sử dụng hóa đơn khi áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trên cơ sở quy định tại Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Khi làm thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thì hồ sơ hải quan quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 45 và hồ sơ hoàn thuế quy định tại khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC đề nghị doanh nghiệp nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn GTGT (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan.

Hướng dẫn này áp dụng cho cả doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ theo thủ tục hải quan điện tử quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thống nhất thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì đề xuất báo cáo gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 16239/BTC-TCHQ Ngày văn bản 22/11/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (HQ các tỉnh, thành phố)