V/v phúc đáp công văn số 01-19/CV-Dona-XNK ngày 29/3/2019 của Công ty CP và nước giải khát Dona Newtower
V/v phúc đáp công văn số 01-19/CV-Dona-XNK ngày 29/3/2019 của Công ty CP và nước giải khát Dona Newtower
Số hiệu 577/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 03/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v phúc đáp công văn số 01-19/CV-Dona-XNK ngày 29/3/2019 của Công ty CP và nước giải khát Dona Newtower
V/v phúc đáp công văn số 01-19/CV-Dona-XNK ngày 29/3/2019 của Công ty CP và nước giải khát Dona Newtower