V/v Phí nhượng quyền (Công ty Cổ phần Dịch vụ giao nhận vận tải Ưu Vận)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h50 ngày 09/04/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3118/TCHQ-TXNK

V/v Phí nhượng quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ giao nhận vận tải Ưu Vận

(Đ/c: 386-388, đường Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12/VLC ngày 20/12/2014 của Công ty cồ phần Dịch vụ - Giao nhận - Vận tải Ưu vận về vướng mắc kê khai phí nhượng quyền trong trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu, sau khi trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 và khoản 5, khoản 6 điều 2 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Phí bản quyền, phí giấy phép là khoản tiền mà người mua phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm: Quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Như vậy, phí nhượng quyền, phí giấy phép trả cho việc sử dụng nhãn hiệu độc quyền là một trong các quyền sở hữu công nghiệp thuộc quyền sở hữu trí tuệ và là phí bản quyền, phí giấy phép.

2. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính, thì; Phí bản quyền, phí giấy phép phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu nếu thỏa mãn 03 điều kiện quy định tại khoản này.

Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện khai báo trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Dịch vụ - Giao nhận - Vận tải Ưu vận biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

V/v Phí nhượng quyền (Công ty Cổ phần Dịch vụ giao nhận vận tải Ưu Vận)
Số hiệu 3118/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 07/04/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phí nhượng quyền (Công ty Cổ phần Dịch vụ giao nhận vận tải Ưu Vận)
V/v Phí nhượng quyền (Công ty Cổ phần Dịch vụ giao nhận vận tải Ưu Vận)