V/v Phạt chậm nộp ( Công ty TNHH B.O.P)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h50 ngày 13/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4751/TCHQ-PC

V/v Phạt chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH B.O.P

(Đ/c : Số 93, Lô 9 Hạ Lũng, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 89/CV-BOP ngày 28/08/2012 của Công ty TNHH B.O.P về việc xử phạt thanh khoản hàng TNTX không đúng thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 2 và khoản 4 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định đối với hàng tạm nhập để tái xuất thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế chậm nhất là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, không thu thuế (đối với trường hợp thực xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế) hoặc chậm nhất là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu (đối với trường hợp không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế).

Quá thời hạn nêu trên, Công ty chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt theo quy định tại điểm b ,khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009). Văn bản quy phạm pháp luật không quy định việc tính phạt chậm nộp hồ sơ thanh khoản theo số lần thanh toán hoa hồng qua hệ thống ngân hàng như đề nghị của Công ty.

- Về việc nộp chứng từ thanh toán: điểm c khoản 2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, Công ty chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thế vẫn phải thực hiện theo đúng quy định nêu trên nhưng Công ty phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Phạt chậm nộp ( Công ty TNHH B.O.P)
Số hiệu 4751/TCHQ-PC Ngày văn bản 11/09/2012
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Phạt chậm nộp ( Công ty TNHH B.O.P)
V/v Phạt chậm nộp ( Công ty TNHH B.O.P)